Zorg

 

In het zorgteam bespreekt de zorgcoördinator met de teamleider de leerlingen die door de mentor ingebracht worden. In samenwerking met ouders en de leerling wordt het ondersteuningsaanbod besproken. De mogelijkheden van ondersteuning vindt u in ons ondersteuningsprofiel (te vinden bij ‘Downloads‘) .  Onze zorgcoördinator heeft regelmatig overleg met leerplichtambtenaren, schoolarts, politie en verschillende instanties voor jeugdzorg.

 

ZORGCOÖRDINATOR
Mevrouw F. Christiaanse
E-mail: F.Christiaanse@dehbm.nl

Trajectbegeleiders

 

Binnen de school zijn er trajectbegeleiders. Leerlingen die behoefte hebben aan specifieke ondersteuning kunnen tijdens schooldagen op individuele basis gebruikmaken van de trajectvoorziening. Wij bekijken per leerling en situatie of we de noodzakelijke extra zorg kunnen bieden. Zij worden ondersteund door pedagogisch medewerkers.

 

TRAJECTBEGELEIDERS

Mevrouw S. Nederlof
E-mail: S.Nederlof@dehbm.nl

Mevrouw A. Maddox
E-mail: A.Maddox@dehbm.nl

Mevrouw S. van der Linden
E-mail: S.vanderLinden@dehbm.nl

 

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Mevrouw J. Azdoud
E-mail: J.Azdoud@dehbm.nl

Mevrouw S. el Mahdadi
E-mail: S.elMahdadi@dehbm.nl

Hulp op school

 

Op de HBM kunnen leerlingen in sommige gevallen extra begeleiding krijgen op school. Dit is laagdrempelig voor de leerling, omdat het onder schooltijd is in een vertrouwde omgeving.

Op de HBM is in elk geval schoolmaatschappelijk werk mogelijk. Deze begeleider kan kortdurende (psychologische) begeleiding bieden aan leerlingen. Ook als datgene waar de leerling mee zit niets met school te maken heeft. Zo nodig verwijst de schoolmaatschappelijk werker door als intensievere hulpverlening nodig is. Schoolmaatschappelijk werk is kosteloos voor ouders, een indicatie is ook niet nodig.

Soms is hulpverlening van andere partijen op school ook mogelijk. Dit gaat in overleg met ouders/leerling en hulpverlener.

De bovenbouw leerlingen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan een motivatietraining. Dit wordt op de HBM verzorgd door GenerationWhy.

De HBM werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 

Onze school werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. JGZ biedt zorg voor alle jeugdigen tot 18 jaar. Dat kan inhouden: individueel onderzoek, voorlichting, advies en kortdurende begeleiding voor leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn onder andere opvoeding, gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten, groei, horen, zien en gezondheid. De jeugdverpleegkundige van JGZ heeft met alle leerlingen uit klas 2 en klas 4 een gesprek. Ouders ontvangen hierover meer informatie zodra hun zoon/dochter in klas 2 of 4 zit. In overleg met de ouders kan school een leerling aanmelden voor onderzoek bij JGZ. Ouders ontvangen dan een uitnodiging van JGZ.

 

Indien ouders en/of leerlingen zonder berichtgeving niet verschijnen op deze afspraak, zal de jeugdarts de school hierover informeren. Wie vragen heeft, of een gesprek wil met de jeugdarts/ jeugdverpleegkundige van onze school, kan contact opnemen met JGZ op alle werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00.

 

Telefoon: 023-7891777
E-mail: frontofficejgz@vrk.nl

Vertrouwenspersonen

 

De vertrouwenspersonen van de school zijn er voor leerlingen met klachten en problemen van persoonlijke en vertrouwelijke aard. Zij geven hulp, informatie en advies en verwijzen indien nodig naar hulpverleningsinstanties in de regio.

 

VERTROUWENSPERSOON
De heer J. Hahn
Email: J.Hahn@dehbm.nl

Mevrouw S. Jonker
E-mail: S.Jonker@dehbm.nl

Anti-pestcoördinator

 

Bij de anti-pestcoördinator kunt u inlichtingen inwinnen over een verstandige aanpak om pesten te voorkomen of te bestrijden. De HBM volgt de klachtenregeling van de Besturenraad Verus en is via IRIS aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, info@gcbo.nl.

 

ANTI-PESTCOÖRDINATOR
Mevrouw F. Christiaanse
E-mail: F.Christiaanse@dehbm.nl

Veiligheidscoördinator

 

De veiligheidscoördinator regelt de fysieke en sociale veiligheid en lost vraagstukken rondom veiligheid op. Soms is het nodig dat de contactpersoon van de politie erbij betrokken wordt. Als school hebben we het Convenant Veilige School ondertekend en nemen we deel aan het VIOS-overleg (Veilig In en Om School).

 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
Mevrouw M. Groen
E-mail: M.Groen@dehbm.nl