Zorg

 

In het zorgteam bespreekt de zorgcoördinator met de teamleider de leerlingen die door de mentor ingebracht worden. In samenwerking met ouders wordt het ondersteuningsaanbod besproken. De mogelijkheden van ondersteuning vindt u in ons ondersteuningsprofiel. Onze zorgcoördinator heeft regelmatig overleg met leerplichtambtenaren, schoolarts, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, Brijder Stichting, politie en Bureau Halt.

 

ZORGCOÖRDINATOR
Mevrouw S. Rappange
E-mail: ra@haemstede-barger.nl

 

De HBM werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 

Onze school werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. JGZ biedt zorg voor alle jeugdigen tot 18 jaar. Dat kan inhouden: individueel onderzoek, voorlichting, advies en kortdurende begeleiding voor leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn onder andere opvoeding, gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten, groei, horen, zien en gezondheid. De jeugdverpleegkundige van JGZ heeft met alle leerlingen uit klas 2 en klas 4 een gesprek. Ouders ontvangen hierover meer informatie zodra hun zoon/dochter in klas 2 of 4 zit. Wie vragen heeft, of een gesprek wil met de jeugdarts/ jeugdverpleegkundige van onze school, kan contact opnemen met JGZ op alle werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00.

 

Telefoon: 023-7891777
E-mail: frontofficejgz@vrk.nl

 

HBM beschikt over een Zorg Advies Team

 

Onze school heeft een Zorg Advies Team dat regelmatig bijeenkomt. Aan dit team nemen, naast onze eigen zorgcoördinator, andere professionals deel zoals de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. In overleg met de ouders kunnen wij een leerling aanmelden voor onderzoek bij JGZ. Ouders ontvangen dan een uitnodiging van JGZ. Indien ouders en/of leerlingen zonder berichtgeving niet verschijnen op deze afspraak, zal de jeugdarts de school hierover informeren.

 

Trajectbegeleiders

Binnen de school zijn er twee trajectbegeleiders. Leerlingen die behoefte hebben aan specifieke ondersteuning kunnen tijdens lessen op individuele basis gebruikmaken van de trajectvoorziening. Wij bekijken per leerling en situatie of we de noodzakelijke extra zorg kunnen bieden.

 

TRAJECTBEGELEIDERS
Mevrouw D. Ferwerda
E-mail: fe@haemstede-barger.nl
Mevrouw S. Rappange
E-mail: ra@haemstede-barger.nl

 

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen van de school zijn er voor leerlingen met klachten en problemen van persoonlijke en vertrouwelijke aard. Zij geven hulp, informatie en advies en verwijzen indien nodig naar hulpverleningsinstanties in de regio.

 

VERTROUWENSPERSONEN
Mevrouw K. Huges
Email: hu@haemstede-barger.nl
De heer J. Hahn
Email: ha@haemstede-barger.nl

 

Veiligheidscoördinator

 

De veiligheidscoördinator regelt de fysieke en sociale veiligheid en lost vraagstukken rondom veiligheid op. Soms is het nodig dat de contactpersoon van de politie erbij betrokken wordt. Als school hebben we het Convenant Veilige School ondertekend en nemen we deel aan het VIOS-overleg (Veilig In en Om School).

 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
Mevrouw M. Groen
E-mail: gr@haemstede-barger.nl

 

Anti-pestcoördinator

 

Bij de anti-pestcoördinator kunt u inlichtingen inwinnen over een verstandige aanpak om pesten te voorkomen of te bestrijden. Wij hanteren het pestprotocol.  De HBM volgt de klachtenregeling van de Besturenraad Verus en is via IRIS aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, info@gcbo.nl.

 

ANTI-PESTCOÖRDINATOR
Mevrouw S. Rappange
E-mail: ra@haemstede-barger.nl

 

Leerlingen die ‘niet lekker in hun vel zitten’ kunnen we hulp bieden met verschillende trainingen, gegeven door gekwalificeerde specialisten. Zo leren ze o.a. zich weerbaarder op te stellen, bepaalde sociale vaardigheden te ontwikkelen en om te gaan met faalangst.