Medezeggenschapsraad

 

Onze school geeft ouders, personeel en leerlingen de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school en kan dit beleid ter discussie stellen bij zowel de directie van de school als het bestuur. Daarnaast kan de MR de directie en het bestuur in voorkomende gevallen adviseren. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier medewerkers, twee leerlingen en twee ouders.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

 

Personeel
De heer I. van Veen, docent Geschiedenis
Mevrouw M. Wouters, docent Nederlands
Mevrouw Y. Schuffelen, docent Duits
De heer R. de Wit, docent Lichamelijke Opvoeding

Voorzitter: R. de Wit
Secretaris: M. Wouters

 

Ouders 

 

 

Leerlingen

Wisselende samenstelling

Vergaderdata

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken over allerlei zaken die de school betreffen. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een vergadering? Mail dan naar HBMmr@dehbm.nl.

 

Meer informatie
Wanneer u vragen of informatie heeft voor de MR kunt u dit mailen aan HBMmr@dehbm.nl. Ook de notulen van de vergaderingen zijn via dit email adres op te vragen.