Financiën

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage stelt de school in staat om extra activiteiten te bekostigen. Activiteiten die er voor zorgen dat uw zoon/dochter mooie en onvergetelijke ervaringen opdoet. Werkweken, excursies – die vergeet je nooit meer!

 

De vrijwillige ouderbijdrage stelt ons ook in staat om bepaalde schoolkosten te bekostigen die niet bekostigt kunnen worden uit de middelen vanuit de overheid. U kunt hierbij denken aan onderwijsontwikkeling, ICT, kopieën van lesmateriaal, participatie ouders en specifieke activiteiten rond kunst en cultuur. Voor de leerlingen die gekozen hebben voor de businessmavo en de sportmavo wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, vanwege de extra kosten van projecten, sportkleding en sportactiviteiten.

 

Bij de wet is bepaald, dat ouders/verzorgers niet verplicht zijn om een financiële bijdrage te leveren. Dit geldt voor alle gemaakte kosten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Op deze manier kunnen alle leerlingen meedoen met de activiteiten die door een school georganiseerd worden. Uw bijdrage is derhalve vrijwillig. Bepaalde activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende financiële middelen. Wij zullen u hierover vooraf informeren indien zich dit aandient. Uiteraard dient u zelf leermiddelen als rekenmachine, woordenboeken, gymkleding et cetera aan te schaffen.

 

Jaarlijks wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in overleg met de oudergeleding van de MR vastgesteld en per klas gespecificeerd. Indien u zou beslissen dat uw kind niet aan een van de activiteiten gaat deelnemen, dan moet u dat de school vóór de eerste schoolweek schriftelijk laten weten. Leerlingen die niet aan een activiteit mogen meedoen, worden tijdens die activiteit op school verwacht.

 

Het invullen van de Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage en de bijbehorende kostenoverzichten gebeuren digitaal. U ontvangt hierover bericht via de administratie.

 

Het HBM rekeningnummer is NL02 INGB 0003 9692 24 t.n.v. Haemstede-Barger Mavo. Het is altijd mogelijk om in termijnen te betalen.

 

Voor vragen kunt u zich via e-mail wenden tot Carla van Esch, afdeling financiën, E.vanEsch@dehbm.nl. Telefonisch  023-5282380 is zij bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag.

Collectieve scholierenongevallenverzekering

 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen.
Daarvoor heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

W.A.-verzekering

 

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén W.A.- verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld
aan bril of kleding) die aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf een W.A.-verzekering voor hun kind afsluiten.

Tegemoetkoming schoolkosten

Op www.toeslagen.nl staat een berekening voor het kind gebonden budget.

Meer informatie over de gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten is bij de afdeling sociale zaken van de gemeente op te vragen. De gemeente Haarlem heeft haar mogelijkheden inzake de tegemoetkoming aan ouders gepubliceerd op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Reisverzekering

 

Begeleiders van school houden de veiligheid van leerlingen, die op studiereis gaan, nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders aan bij de studiereizen een annuleringsverzekering af te sluiten voor hun kind en de pas van de ziektekostenverzekering mee te geven bij een reis of activiteit buiten de school.

Verzekering tegen diefstal

De school is niet verzekerd tegen diefstal en vernielingskosten. Schade door vermissing, diefstal of vernieling kan niet verhaald worden op de school. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld fietsen of scooters. Wij raden aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in een kluisje.