Verzuim

 

Voor al onze leerlingen geldt dat zij gedurende de hele lesweek beschikbaar moeten zijn voor de school van het eerste tot en met het negende lesuur (15.45 uur). Maak gedurende deze tijden dus geen afspraken voor activiteiten, trainingen e.d. buiten de school. Elk lesuur is er controle op de afwezigheid van leerlingen. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld aan de ouders.

 

De Leerplichtwet wordt streng gehandhaafd als het gaat om verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties om. In principe is dit niet toegestaan, tenzij de ouders door hun beroep geen gebruik van de schoolvakanties kunnen maken. Zij kunnen dan een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider, die beoordeelt of de aanvraag binnen de marges van toestemming valt.

 

Verlof aanvragen
Alle leerplichtige kinderen (5 tot 18 jaar) zijn wettelijk verplicht de school te bezoeken waar zij staan ingeschreven. Verzuim is alleen toegestaan bij ziekte of doktersbezoek.  In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen. Meer informatie over o.a. verlofaanvragen voor leerplichtige kinderen kunt u vinden op:  http://www.leerplein-mzk.nl

Procedure
In alle gevallen moet extra verlof vooraf aangevraagd worden bij de schoolleiding. Het benodigde formulier kunt u via de site downloaden (zie ‘Downloads‘), geheel naar waarheid invullen en compleet met relevante aanvullende stukken inleveren bij de teamleider. U krijgt schriftelijk bericht of het verzoek wordt toegekend dan wel wordt afgewezen.

Bezwaar maken
Als de directeur van de school uw aanvraag voor verlof afwijst, kunt u een bezwaarschrift opstellen en indienen om aan te geven dat u bezwaar maakt tegen dat besluit. Gelijktijdig met het bezwaar kunt u (eventueel) een aanvraag voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Geen toestemming, toch weg?
Wanneer geen toestemming is verleend voor extra verlof en de kinderen desondanks toch afwezig zijn, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en eventueel een proces-verbaal opmaken.

 

Bij ‘Downloads‘ kunt u de volgende formulieren vinden: ‘Aanvragen verlof’, ‘Aanvragen verlof i.v.m. godsdienst of levensovertuiging’ en ‘Bezwaarschrift i.v.m. afwijzing aanvraag verlof’.

Wist je dat…

…een schooldag nooit langer duurt dan tot 15.45 uur. Dan is het 9e lesuur afgelopen!