Verlof

 

  • Als uw zoon of dochter ziek is, moet één van de ouders/verzorgers dit vóór aanvang van de lessen telefonisch melden bij de HBM administratie (bereikbaar vanaf 8.00 uur) via 023 – 528 23 80.

 

  • Wordt een leerling gedurende de schooldag ziek, dan mag hij/ zij alleen naar huis na toestemming van één van de ouders/verzorgers. De administratie neemt daarvoor contact op met één van hen.

 

  • Medisch bezoek (aan huisarts, tandarts of specialist) moet vooraf schriftelijk gemeld worden bij de administratie.

 

  • Verzoeken voor bijzonder verlof vanwege jubileum, huwelijk en begrafenis moeten tijdig schriftelijk door de ouders ingediend worden bij de teamleider.

 

  • Het volgen van theoriecursussen en theorie- examen voor auto en brommerrijbewijs dienen buiten schooltijd plaats te vinden

 

 

Verlof aanvragen
Alle leerplichtige kinderen (5 tot 18 jaar) zijn wettelijk verplicht de school te bezoeken waar zij staan ingeschreven. Verzuim is alleen toegestaan bij ziekte of doktersbezoek.  In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen. Meer informatie over o.a. verlofaanvragen voor leerplichtige kinderen kunt u vinden op:  http://www.leerplein-mzk.nl

Procedure
In alle gevallen moet extra verlof uiterlijk 2 weken vooraf aangevraagd worden bij de schoolleiding. Het benodigde formulier kunt u via de site downloaden (zie ‘Downloads‘), geheel naar waarheid invullen en compleet met relevante aanvullende stukken inleveren bij de teamleider. U krijgt schriftelijk bericht of het verzoek wordt toegekend dan wel wordt afgewezen.

Bezwaar maken
Als de directeur van de school uw aanvraag voor verlof afwijst, kunt u een bezwaarschrift opstellen en indienen om aan te geven dat u bezwaar maakt tegen dat besluit. Gelijktijdig met het bezwaar kunt u (eventueel) een aanvraag voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Geen toestemming, toch weg?
Wanneer geen toestemming is verleend voor extra verlof en de kinderen desondanks toch afwezig zijn, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en eventueel een proces-verbaal opmaken.

 

Bij ‘Downloads‘ kunt u de volgende formulieren vinden: ‘Aanvragen verlof’, ‘Aanvragen verlof i.v.m. godsdienst of levensovertuiging’ en ‘Bezwaarschrift i.v.m. afwijzing aanvraag verlof’.

Haemstede-Barger-Mavo-HBM-middelbare-school-Heemstede-A-en-B-de-poel-plein
Wist je dat…
…bekende Nederlanders als Gaston Starreveld en Jeroen van der Boom ook op de HBM zaten?