Praktische informatie en protocollen

SOP

Bij ‘Downloads‘ kunt u ons school ondersteuningsprofiel vinden.

Meerjarenplan

Bij ‘Downloads‘ kunt u ons meerjarenplan vinden.

Mentoraat

 

Voor een goede band tussen leerlingen, ouders en school zijn onze mentoren van grote waarde. In de leerjaren 1 en 2 heeft elke klas twee mentoren. Zij zijn beiden het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Het daarvoor bestemde mentoruur is in het rooster opgenomen. Tijdens dat uur bespreken de mentoren met de klas of met individuele leerlingen schoolzaken, studieresultaten of persoonlijke zaken.

 

Ook in de bovenbouw geldt die goede begeleiding. Ook in leerjaar 3 en 4 krijgt elke klas twee eigen mentoren en is er een mentoruur in het rooster. De begeleiding door de mentoren is meer gericht op iedere leerling individueel, met als voornaamste doel: slagen voor je examen.

Dyslexie

 

Voor leerlingen met dyslexie hanteren wij op de HBM het dyslexiebeleid. Hierin staat hoe de leerlingen worden geholpen. Door middel van persoonlijke gesprekken met de dyslexiecoaches wordt er ondersteuning op maat geboden. Een onderdeel van dit traject is ook het accepteren van dyslexie.
Op de jaarlijkse informatieavond over het dyslexiebeleid verstrekken wij hier meer informatie over. Datum van de informatieavond is te vinden in de jaaragenda.

 

DYSLEXIECOACH
Mevrouw A. Maddox

Verzuim

 

Voor al onze leerlingen geldt dat zij gedurende de hele lesweek beschikbaar moeten zijn voor de school van het eerste tot en met het achtste lesuur (15.50 uur). Maak gedurende deze tijden dus geen afspraken voor activiteiten, trainingen e.d. buiten de school.

 

Elk lesuur is er controle op de afwezigheid van leerlingen. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld aan de ouders.

 

De Leerplichtwet wordt streng gehandhaafd als het gaat om verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties om. In principe is dit niet toegestaan, tenzij de ouders door hun beroep geen gebruik van de schoolvakanties kunnen maken. Zij kunnen dan een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider, die beoordeelt of de aanvraag binnen de marges van toestemming valt.

Ouderbijdrage

 

Diverse activiteiten zoals introductiedagen, excursies, reizen en projectdagen worden opgenomen in de ouderbijdrage. Daarnaast vragen wij ook een bijdrage voor overige schoolkosten waarmee wij een aantal voorzieningen bekostigen die niet of nauwelijks gesubsidieerd worden door de overheid. Deze bijdrage besteden we aan onderwijsontwikkeling, ICT, kopieën van lesmateriaal, leerlingbegeleiding, participatie ouders en school specifieke activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur.

 

Jaarlijks wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld en per klas gespecificeerd. De bijdragen voor het deelnemen aan de sportklas of business class zijn verplicht. Overige leermiddelen als rekenmachine, woordenboeken, gymkleding et cetera dient u zelf aan te schaffen.

 

Het invullen van de Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage en de bijbehorende kostenoverzichten gebeuren digitaal. Via de administratie ontvangt u hierover bericht. Het is altijd mogelijk om in termijnen te betalen. Na het invullen van de ouderbijdrage overeenkomst kunt u met iDEAL betalen. Kiest u ervoor om het bedrag zelf over te maken dan kan dat naar rekeningnummer  NL02 INGB 0003 9692 24  t.n.v. Haemstede-Barger Mavo (graag de naam van uw zoon/dochter vermelden).

 

Voor vragen kunt u zich via e-mail wenden tot Carla van Esch, afdeling financiën, E-mail: es@haemstede-barger.nl of telefonisch:  023-5282380 is zij bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag.

Verlof

 

Als uw zoon of dochter ziek is, moet één van de ouders/verzorgers dit vóór aanvang van de lessen telefonisch melden bij de HBM administratie (bereikbaar vanaf 8.00 uur) via 023 – 528 23 80.

 

  • Wordt een leerling gedurende de schooldag ziek, dan mag hij/ zij alleen naar huis na toestemming van één van de ouders/verzorgers. De administratie neemt daarvoor contact op met één van hen.

 

  • Medisch bezoek (aan huisarts, tandarts of specialist) moet vooraf schriftelijk gemeld worden bij de administratie.

 

  • Verzoeken voor bijzonder verlof vanwege jubileum, huwelijk en begrafenis moeten tijdig schriftelijk door de ouders ingediend worden bij de teamleider.

 

  • Voor de procedure rondom het aanvragen van verlof zie hoofdstuk  VERLOF

Schoolboeken

 

Alle leerlingen ontvangen hun standaard pakket schoolboeken gratis in bruikleen. Atlassen, woordenboeken en examenbundels zitten niet in het gratis pakket. De boeken zijn eigendom van de school en het pakket moet aan het eind van het schooljaar weer compleet en in goede staat ingeleverd worden. De bestelling van de boeken gebeurt via de website van de leverancier Iddink, die het pakket aan huis bezorgt.

 

Het bestuur van de school sluit jaarlijks verzekeringen af die een deel van de kosten zouden kunnen dekken van schoolongevallen, diefstal en schades. We raden ouders aan altijd voor goede eigen verzekeringen te zorgen, omdat de aansprakelijkheid van de school beperkt is.

 

Voor vragen over de schoolboeken kunt u contact opnemen met de klantenservice van Iddink.

https://www.iddink.nl/klantenservice/?cCheck=true

Collectieve scholierenongevallenverzekering

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen.
Daarvoor heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

Reisverzekering

 

Begeleiders van school houden de veiligheid van leerlingen, die op studiereis gaan, nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders aan bij de studiereizen een annuleringsverzekering af te sluiten voor hun kind en de pas van de ziektekostenverzekering mee te geven bij een reis of activiteit buiten de school.

Verzekering tegen diefstal

 

De school is niet verzekerd tegen diefstal en vernielingskosten. Schade door vermissing, diefstal of vernieling kan niet verhaald worden op de school. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld fietsen of scooters. Wij raden aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in een kluisje.

W.A.-verzekering

 

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén W.A.- verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld
aan bril of kleding) die aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf een W.A.-verzekering voor hun kind afsluiten.

Tegemoetkoming schoolkosten

 

Op www.toeslagen.nl staat een berekening voor het kind gebonden budget.

Meer informatie over de gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten is bij de afdeling sociale zaken van de gemeente op te vragen. De gemeente Haarlem heeft haar mogelijkheden inzake de tegemoetkoming aan ouders gepubliceerd op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/.