Invullen enquête oudertevredenheid

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De HBM  zien we als een open organisatie en dat betekent ook dat wij toegankelijk zijn voor ouders. U weet hoe en waar u ons kunt bereiken als u vragen hebt en/of een klacht. Over het
algemeen werkt dat goed: als u iets hoort over de school, van uw kind of iemand anders, wat vragen oproept, dan benadert u ons of komt even langs.
Zo zien we het graag, maar er is meer: we willen ook graag weten hoe u de school in de dagelijkse praktijk ervaart. Daarom nemen we deel aan een grootschalig onderzoek naar oudertevredenheid.
Een deel van de resultaten wordt gepubliceerd op de site www.scholenopdekaart.nl. Een aantal vragen wordt gesteld om vragen van de Onderwijsinspectie te kunnen beantwoorden. Daarnaast
stellen we enkele vragen om te weten of we onze doelstellingen halen.
Kortom: uw inbreng is van groot belang. Met deze vragenlijst krijgen we inzicht in onze sterke en zwakke punten. Wat goed is zullen we koesteren, handhaven en zo mogelijk versterken, wat niet
goed is zullen we met de middelen en mogelijkheden die we hebben gaan verbeteren. We zullen de resultaten bespreken en aan het eind van dit schooljaar weten we welke acties we gaan ondernemen.

We stellen het bijzonder op prijs als u deelneemt aan het onderzoek en de vragenlijst vòòr 20 april invult.
U kunt de stellingen van een waardering voorzien. U kunt vrijelijk antwoorden, het onderzoek is gegarandeerd anoniem! Bij opmerkingen kunt u nog extra informatie kwijt als u dat wilt.
Heeft u problemen met inloggen bel dan even de school of stuur een e-mail naar onze systeembeheerder: S.Jouzy@dehbm.nl
Voor vragen over dit onderzoek kunt u ook terecht bij mevrouw Jouzy.

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen